Tác giả :
 
        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    Số:  93/ĐHSPKT-KHTC                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9  năm 2017

THÔNG BÁO
(V/v mở tài khoản Quỹ Trợ giúp sinh viên)

     Căn cứ Tờ trình đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc mở tài khoản Quỹ Trợ giúp sinh viên;
     Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc mở tài khoản Quỹ Trợ giúp sinh viên nhằm mục đích thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học bổng cho sinh viên trường có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong học tập, rèn luyện. Quỹ tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ của Doanh nghiệp, cựu sinh viên, mạnh thường quân,… thông qua tài khoản:
- Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số tài khoản: 31410001274780 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn.
     Thông qua Quỹ Trợ giúp sinh viên, nhà trường mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm và đóng góp của các mạnh thường quân nhằm phát triển Quỹ để có thể hỗ trợ cho nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường.
     Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG KHTC
   - Như trên;                                                                                                       (Đã ký)
   - Lưu: KHTC.  

                                                                                                     ThS. Nguyễn Hùng Thái
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37 221 223

E-mail: phong.khtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 45,395

Tổng truy cập:512,284