Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT
 TP.HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Số:   50/TB-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v Tạm ngưng nhận chứng từ chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước Thủ Đức

 


Kính gởi: Các đơn vị

Căn cứ vào thông  báo của Kho bạc Nhà nước Thủ Đức về thời gian nhận chứng từ chuyển khoản qua Kho Bạc Nhà nước để thực hiện kế hoạch đối chiếu tình hình tài chính năm 2015 nên phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đến các đơn vị thời gian tạm dừng nhận chứng tứ chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước như sau:

Thời gian bắt đầu tạm dừng: 28/12/2015

Thời gian bắt đầu nhận lại chứng từ: 11/01/2015

Phòng Kế hoạch Tài chính xin thông báo đến các đơn vị để thu xếp công việc.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-         Như trên;

-         Lưu VT, P.KHTC.

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

P.TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Lê Thị Hải Lý

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 37 221 223

E-mail: pkhtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 23,399

Tổng truy cập:339,163