Tác giả :

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH


CHỨC NĂNG
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và trung hạn
Giúp hiệu trưởng tổ chức quản lý công tác tài chinh và giám sát các hoạt động trong nhà trường thông qua việc chi tiêu tài chính.
Thực hiện những công việc và nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng quy định của nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán.
NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I.    Công tác kế hoạch và dự toán
1.    Chủ trì lập kế hoạch tài chính hàng năm và trung hạn.
2.    Điều hành ngân sách theo kế hoạch, quy chế chi tiêu nội bộ.
3.    Báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đề xuất các điều chỉnh cần thiết các nội dung theo quy chế nhằm từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí.
II.    Công tác tổng hợp quyết toán
1.    Tổng hợp tình hình thu, chi và lập báo cáo quyết toán theo chế độ quy định.
2.    Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi và công khai tài chính
III.    Công tác quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc
1.    Hướng dẫn công tác kế toán và tổng hợp báo cáo tài chính tại các trung tâm trực thuộc.
2.    Định kỳ hàng năm kiểm tra và báo cáo tình hình tài chính tại các trung tâm.
IV.     Công tác báo cáo nội bộ:
1.    Báo cáo tài chính nội bộ tại hội nghị hè và hội nghị CNVC hàng năm.
2.    Báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu cấp trên.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 37 221 223

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 20,348

Tổng truy cập:180,618