Tác giả :
       
        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số:  92/ĐHSPKT-KHTC                                                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9  năm 2017     

             
THÔNG BÁO
V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017-2018


                                                 Kính gửi: -  Phòng Đào tạo
                                                                  - Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên
                                                                  - Các Khoa và sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy

     Căn cứ Quy định thu học phí năm học 2017-2018 ban hành kèm theo Quyết định số 1224/QĐ-ĐHSPKT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2017;
     Căn cứ Phụ lục ngày 20 tháng 9 năm 2017 được ban hành kèm theo Quy định thu học phí năm học 2017-2018;
     Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo điều chỉnh mục I.1 của Quy định thu học phí năm học 2017-2018 ban hành theo quyết định số 1224/QĐ-ĐHSPKT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2017, cụ thể: điều chỉnh mức thu học phí học chương trình thứ hai, học lại, học thêm ngoài chương trình, học kéo dài đối với Hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng như sau:

Nội dung

Khối ngành kỹ thuật,

công nghệ

Khối ngành kinh tế,

ngôn ngữ Anh

Đại học

Khóa 2017

450.000

400.000

Các khóa cũ từ năm 2016 trở về trước

360.000

300.000

Cao đẳng

220.000

 


     Đề nghị Phòng Đào tạo, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, các Khoa, các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện điều chỉnh theo nội dung thông báo này. 
Trân trọng./.
Nơi nhận:                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG KHTC
   - Như trên;                                                                                                          (Đã ký)
   - Lưu: KHTC.                                                                                                             ThS. Nguyễn Hùng Thái


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 37 221 223

E-mail: pkhtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 28,738

Tổng truy cập:366,235