Tác giả :
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG
1. Quá trình thành lập: 
- Phòng Kế hoạch Tài chính được thành lập năm 1976 với tên gọi Phòng Tài vụ - Thiết bị. 
- Tháng 01 năm 1984, thời điểm hợp nhất với Trường Trung học Công nghiệp Thủ đức, Phòng được đổi tên thành Phòng Tài vụ. 
- Năm 1993 Phòng Kế toán Tài vụ sáp nhập với Phòng Thiết bị Vật tư đổi tên thành Phòng Tài vụ - Thiết bị.
- Năm 2003, sau khi tách bộ phận thiết bị vật tư, Phòng đổi tên thành Phòng Kế hoạch Tài chính cho đến nay.
Hiện nay Phòng Kế hoạch Tài chính có tổng số Cán bộ viên chức 14 người, trong đó có: 02 Thạc sĩ, 12 cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán.

2. Nhân sự
Danh sách cán bộ lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

GIAI ĐOẠN

TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

1976 -1982

Nguyễn Tấn Diên

Hoàng Thị Liễu

1982 -1983

Hoàng Thị Liễu

 

1983 - 1993

Nguyễn Văn Thức

Phạm Thị Cúc

1993 - 1997

Nguyễn Văn Thức

Phạm Thị Cúc

Nguyễn Văn Sửu

1997 - 2001

Phạm Thị Cúc

Nguyễn Văn Sửu

2001 - 2003

Phạm Thị Cúc

Nguyễn Văn Sửu

Hồ Thành Công

2003 - 2005

Nguyễn Văn Minh

Hồ Thành Công

2005 – 2007

Hồ Thành Công

 

2007 – 2010

Hồ Thành Công

Trương Thị Hiền

2010 – 2013

Hồ Thành Công

Trương Thị Hiền

2013 – 2016

Trương Thị Hiền

Nguyễn Thị Hải Lý

Hoàng Thị Lan Hương

2016  - 2022

Nguyễn Hùng Thái

Hoàng Thị Lan Hương

2022  - đến nay Hồ Thành Công

Hoàng Thị Lan Hương

Lê Trường Diễm Trang


 Danh sách cán bộ viên chức hiện nay: 

STT

HỌ TÊN

PHỤ TRÁCH

LÃNH ĐẠO PHÒNG

01

Hồ Thành Công

Trưởng phòng

02

Hoàng Thị Lan Hương

Phó trưởng phòng

03 Lê Trường Diễm Trang  Phó trưởng phòng

CHUYÊN VIÊN

01

Lâm Thị Thảo Trang

Kế toán tổng hợp, Thuế

02

Đặng Hoàng Kim Lên

Quản lý nguồn thu học phí

03

Lê Minh Thư

Kế toán tiền mặt

04

Cao Thị Thanh Thảo

Quản lý đào tạo địa phương

05

Phạm Thị Bảo Trân

Kế toán kho bạc, XDCB

06

Nguyễn Thị Thanh Sang

Kế toán ngân hàng

07

Bùi Thị Thu Ba

Quản lý nghiên cứu khoa học

08

Thái Thị Thùy Trang

Kế toán thuế

09

Trần Thị Thanh

Kế toán tiền lương

10

Cao Khải Hùng

Thủ quỹ

11

Trần Thị Ngọc Trâm

Tài chính - Dự báo, Chiến lược 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ: 
3.1. Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, chế độ kế toán; xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và trung hạn. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo chế độ quy định của Nhà nước.

3.2 Nhiệm vụ cụ thể:
* Công tác kế hoạch tài chính

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn; dự báo tài chính phục vụ chiến lược phát triển của Trường.
- Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và quản lý nguồn thu, thanh quyết toán tài chính hàng năm của Trường theo qui định hiện hành.

* Công tác tài chính - kế toán
- Thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán hiện hành và quản lý, theo dõi đầu tư cơ sở vật chất.
- Thực hiện việc tính lương, tiền công, tiền giảng, các khoản thù lao khác và quản lý, theo dõi, quyết toán thuế TNCN, TNDN.
- Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn kinh phí, thanh toán, rút tiền kinh phí tại kho bạc và quản lý, thực hiện công tác theo dõi đề tài NCKH.
- Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn thu, làm thủ tục thanh toán, rút tiền qua ngân hàng và quản lý nguồn thu, công nợ hệ chính quy, hệ sau đại học.
- Thực hiện, theo dõi dự toán các đơn vị, quản lý nguồn thu từ các hoạt động ngắn hạn, y tế, hội nghị, hội thảo, tài trợ và công tác kế toán thanh toán tiền mặt, công nợ.
- Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động liên kết đào tạo trong nước, thu khác, quản lý, in, cấp phát, quyết toán biên lai và công tác kế toán vật tư, tài sản.
- Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động đào tạo liên kết nước ngoài, thu khác và quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán quỹ của nhà Trường.
- Tổng hợp tình hình thu, chi và lập báo cáo quyết toán theo chế độ quy định. Lập báo cáo công khai tài chính và báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu cấp trên.

* Công tác khác
- Tham gia vào các ban quản lý, đề án, chương trình, ban tổ chức, hội đồng...
- Tham gia công tác đảng, đoàn thể.
- Các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

II- NHỮNG HOẠT ĐỘNG THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
Cùng với sự phát triển ngày càng vững mạnh của Trường, Phòng Kế hoạch Tài chính luôn có vai trò quan trọng trong việc hoạch định và tổ chức các hoạt động của trường. Những năm qua, thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính của nhà nước, Phòng Kế hoạch Tài chính đã chủ động và có nhiều hoạt động tham mưu kịp thời cho lãnh đạo nhà trường trong công tác tài chính. Cụ thể: 
- Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì trong công tác biên soạn, cập nhật và bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, trực tiếp tiếp nhận các thông tin phản hồi từ CBVC để kịp thời cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ. Các chế độ chính sách được bàn thảo công khai và phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ viên chức Trường. Từ đó, tạo nên sự thống nhất, đồng thuận trong nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện chế độ chính sách.
- Đề xuất lãnh đạo Trường ban hành các Quy định, Quy chế về quản lý tài chính, tài sản trong nhà trường. Đa dạng hóa các hoạt động qua đó nâng cao nguồn thu sự nghiệp bằng cách khai thác hiệu quả các nguồn lực vốn có của Nhà trường. Cùng với việc điều hành công tác tài chính thông qua việc lập kế hoạch tài chính hàng năm, cân đối hợp lý giữa nhu cầu duy trì các hoạt động thường xuyên và nhu cầu đầu tư chiều sâu để phục vụ chiến lược phát triển của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng, 
- Nhiều năm qua, nguồn lực tài chính của Nhà trường luôn được tăng cường. Từ năm 2004, khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, nguồn thu của Nhà trường tăng trưởng từ 20 đến 30% hàng năm. Nguồn thu hợp pháp của Trường năm 2011 tăng gấp 3 lần so với năm 2006 và gấp 5 lần so với năm 2001. Thu nhập cho CBVC được nâng cao. Thu nhập bình quân của CBVC tăng gần gấp đôi sau 5 năm giai đoạn 2006-2011.
- Bộ máy kế toán của nhà trường được tổ chức hoạt động tốt, đảm bảo nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất, sổ sách kế toán rõ ràng, Báo cáo tài chính trung thực và kịp thời.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, Những năm qua, Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Trường đã triển khai kế hoạch giảm thanh toán bằng tiền mặt. Từ năm 2004, trường đã thực hiện trả lương cho CBVC qua thẻ ATM. Đến nay, hầu hết các khoản chi thường xuyên cho cá nhân được thanh toán qua thẻ.
- Công tác thu học phí sinh viên là một trong những mảng hoạt động mà Phòng luôn quan tâm, liên tục cải tiến hướng đế mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng nhất cho sinh viên. Nhiều năm qua, Phòng Kế hoạch Tài chính đã phối hợp rất tốt với ngân hàng trong việc thu học phí sinh viên. Từ năm 2011, được sự cho phép của lãnh đạo Trường, Phòng Kế hoạch Tài chính tổ chức cho nhân viên ngân hàng trực tiếp làm việc tại Phòng Kế hoạch Tài chính trong hoạt động thu và chi cho sinh viên.
- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho CBVC làm công tác kế toán trong Trường, đảm bảo cập nhật kịp thời các văn bản, quy định mới nhất trong công tác tài chính - kế toán.
- Thông tin, trao đổi thường xuyên qua mail dến từng cá nhân CBVC và sinh viên về chề độ và các thông tin chi trả thu nhập cá nhân. Qua đó các quyền lợi, chế độ chính sách được giải thích cụ thể, thủ tục thanh quyết toán được hướng dẫn kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho CBVC và sinh viên trong giao dịch thanh quyết toán đúng quy định, chế độ.
- Công tác công khai tài chính từ khâu lập kế hoạch đến báo cáo quyết toán hàng năm được thực hiện thường xuyên và công khai bằng văn bản đến từng CBVC và báo cáo định kỳ trong Hội nghị cán bộ hè và Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm. Chi tiết hoạt động tài chính Nhà trường được báo cáo cụ thể, có trao đổi giải thích rõ ràng. 

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG GHI NHẬN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY
- Năm 2000: Phòng Kế hoạch Tài chính (KHTC) được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua thời kỳ đổi mới 1990-2000.
- Năm 2003: Phòng KHTC được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong sự nghiệp Phát triển Tài chính, kế toán - Kiểm toán Việt Nam.
- Năm học 2004-2005: Phòng KHTC được khen tặng Tập thể Lao động Xuất sắc.
- Năm học 2005-2006: Phòng KHTC được khen tặng Tập thể Lao động Xuất sắc.
- Năm học 2006-2007: Phòng KHTC được khen tặng Tập thể Lao động Tiên tiến.
- Năm học 2007-2008: Phòng KHTC được khen tặng Tập thể Lao động Tiên tiến.
- Năm học 2008-2009: Phòng KHTC được khen tặng Tập thể Lao động Tiên tiến.
- Năm học 2009-2010: Phòng KHTC được khen tặng Tập thể Lao động Xuất sắc.
- Năm học 2010-2011: Phòng KHTC được khen tặng Tập thể Lao động Tiên tiến.
- Năm học 2010-2011: Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu về công tác tài chính và Quy hoạch phát triển
- Năm học 2011-2012: Phòng KHTC được khen tặng Tập thể Lao động Xuất sắc.
- Năm học 2012-2013: Phòng KHTC được khen tặng Tập thể Lao động Tiên tiến.
- Năm học 2013-2014: Phòng KHTC được khen tặng Tập thể Lao động Xuất sắc.
- Năm học 2014-2015: Phòng KHTC được khen tặng Tập thể Lao động Xuất sắc.
- Năm học 2015-2016: Phòng KHTC được khen tặng Tập thể Lao động Xuất sắc.
Phòng Kế hoạch Tài chính

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37 221 223

E-mail: phong.khtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 74,887

Tổng truy cập:806,410