Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
       PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH             Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc
           “V/v: Thu học phí lớp tại chức”    
Tp.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ CÁC LỚP TẠI CHỨC BAN ĐÊM

                            Kính gửi: - PHÒNG ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY
                                           - SINH VIÊN CÁC LỚP TẠI CHỨC BAN ĐÊM

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc thu học phí HKI/2014-2015 các lớp tại chức ban đêm tại trường như sau:
1.    Học phí : 4.900.000/1 học kỳ
2.    Học lại  : 300.000/1 tín chỉ
Thời gian thu: 18h – 20h từ ngày 14/10/2014 đến ngày 15/10/2014 tại phòng A102 tòa nhà Trung tâm (gặp cô Trang)
Phòng Đào tạo không chính quy thông báo cho sinh viên biết và nộp các khoản tiền trên đúng thời hạn.
                                                                                                  PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
                                                                                                                       (Đã ký)                                                                                                                                         
                                                                                                           Hoàng Thị Lan Hương

Nơi nhận:
-    Như trên
-    Phòng ĐTKCQ
-    Lưu P.KHTC
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 37 221 223

E-mail: pkhtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 25,496

Tổng truy cập:279,597